Algemene voorwaarden webshop

Algemene voorwaarden 

Opgesteld op 27 december 2022

Bedrijfsgegevens:

GO! atheneum Avelgem
Oudenaardsesteenweg 20
8580 Avelgem
info@go-atheneumavelgem.be

1.1. Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als webwinkelier aan jou als consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt). Elke afwijking van deze voorwaarden is slechts geldig voor zover dit schriftelijk met GO! atheneum Avelgem overeengekomen.

1.2. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze Algemene Voorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

1.3. Wij leveren niet aan huis. De producten op de school geleverd en kunnen daar afgehaald worden.

1.4. De Algemene Voorwaarden zijn enkel raadpleegbaar via de website.

1.5. Als naast deze Algemene Voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze Algemene Voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

1.6.GO! atheneum Avelgem heeft ten allen tijde het recht om deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van de website, inclusief gebruikte illustraties, te wijzigen. Aan deze illustraties kunnen geen rechten worden ontleend.

2.1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

2.2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.

2.3. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

2.4. De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: een omschrijving van de door jou als klant gekochte producten; de prijs van het product; klantgegevens zoals naam, het e-mailadres van de klant; het ordernummer van de overeenkomst.

3.1. Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst, het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugbezorgen. Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling hebben teruggekregen of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug. Echter is herroepingsrecht uitgesloten voor alle maatwerkproducten. Druk- en printwerk kun je daarom niet terugsturen. Dat is gepersonaliseerd en niet weer opnieuw te gebruiken.

3.2. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

3.3. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze niet uit de verpakking halen. Terugbezorgde goederen mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terug bezorgt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking.

3.3.1. Je kan je goederen terugbezorgen aan de school via de dienst boekhouding, Oudenaardsesteenweg 20, 8580 Avelgem.

3.3.2. Retourzendingen dienen steeds vooraf via e-mail te worden gemeld via webshop@go-atheneumavelgem.be. Zoniet kunnen wij verdere verwerking weigeren. Je krijgt per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping.

4.1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens eventuele prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

4.2. Onze prijzen zijn in EURO, inclusief alle belastingen, BTW, taksen (zoals recupel bijdrage) en diensten.  Je komt dus nooit voor verrassingen te staan.  We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

5.1 Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.

5.2. Volgende betaalmethoden worden aangeboden via de website: Bancontact/MisterCash, VISA/Maestro

5.3. Als je onjuistheden opmerkt in je betaalgegevens tijdens het betalingsproces, vragen wij je uitdrukkelijk dit onmiddellijk te melden via het e-mailadres webshop@go-atheneumavelgem.be

6.1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten (zoals o.a. CE-conformiteitsverklaring).

6.2. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen door hetzelfde product of een product met evenwaardige specificaties, mits gebreken of defecten zijn opgetreden bij normaal gebruik..

7.2. De meeste van onze artikelen zijn op bestelling. De vermoedelijke leverdatum staat duidelijk gemeld op onze webshop.

7.3. Levertijden gelden steeds vanaf het moment van de ontvangst van de betaling door de klant. Als de online betaling in orde is worden de orders voor onze producten automatisch verder verwerkt.

7.4. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling.  In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de verkoopsovereenkomst terug.

7.5. Als je ons goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.

7.6. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug  te bezorgen sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. Je dient hiervoor een e-mail te versturen naar webshop@go-atheneumavelgem.be waarin je duidelijk de referentie van de bestelling en de desbetreffende producten en referenties vermeldt waar een probleem mee is, en een gedetailleerde omschrijving van het probleem. Desgevallend kan je gevraagd worden een foto te bezorgen van de beschadigde producten.

8.1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

8.2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden …

9.1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

9.2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.  Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, enz. niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

10.1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn.  Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via webshop@go-atheneumavelgem.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

10.2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd.

10.3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. Je kunt de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl

10.4. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kun je bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr